Arbetsmiljöpolicy
Vårat mål är att personalen skall trivas väl och vara införstådda i företagets åtagande och visioner.
Vi eftersträvar en god arbetsmiljö fysiskt och psykiskt, där vi lägger stor vikt vid säkerhetstänkadet.

Kvalitetspolicy

Företagets målsättning är att genom Malmbergs Q engagera all personal i syfte att skapa förståelse och rutiner för att säkerställa att arbeten utförs enligt beställarens önskemål och i enlighet med gällande föreskrifter.
Eventuella fel, avvikelser och erfoderliga ändringar skall fångas upp på ett så tidigt stadium som möjligt under processen.

Miljöpolicy

1. Malmbergs EL AB miljöarbete präglas av målsättningen att minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan och vara förebyggande när det gäller ny miljöpåverkan.
2. Malmbergs EL AB strävar efter att göra personal medvetna om miljö- och utvecklingsproblem och genom kunskap och kunskapsbildning stimulera till sådana konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling.
3. Miljöhänsyn vägs i alla beslut. Såväl projektering, planering, installation och service präglas av miljöansvar.
4. Malmbergs EL AB personal eftersträvar en medvetenhet om miljö- och utvecklingsfrågornas betydelse som de aktivt samlar, utvecklar och sprider kunskap om i samhället.
5. Malmbergs EL AB miljöarbete kommer fortlöpande att förbättras och miljöpolicyn ses över.
6. Malmbergs EL AB följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som företaget berörs av.
pan>